Photo detail

Photo detail

LTG (R) John R. "Bob" Wood, keynote speaker